romfirmware
  • USA
  • https://vn-rom.net/category/rom-firmware/
  • Nếu không nhận được cập nhật OTA hoặc sử dụng LG Bridge, bạn có thể tìm và tải xuống bản cập nhật ROM chính thức từ trang web hỗ trợ của LG. Sau khi tải xuống, chuyển file cập nhật vào bộ nhớ trong hoặc thẻ nhớ của điện thoại.

  • Joined on 2024-03-23